Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Waal en Wind periode 2021-2025

Stichting Waal en Wind is opgericht door Eva Marie de Waal en Sophie van Winden om een rechtsvorm voor hun gezamenlijke werkzaamheden te verwezenlijken. Formeel werd de stichting 3 december 2021 opgericht in Diemen. De stichting heeft als doel het initiëren, uitvoeren en organiseren van kunstprojecten en andere culturele uitingen in de breedste zin des woord. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. In de praktijk betekent dit dat wij theater, teksten en podcasts maken, deelnemen aan debatavonden en op aanvraag bij mensen in de huiskamer spelen. De oprichters, Sophie en Eva Marie, zijn voornemens Stichting Waal en Wind een lang leven te geven. Dit plan met hierin genoemde afspraken zal gelden voor een periode van van vier jaar, zo lang als het huidige bestuur is aangesteld.

 

Ontstaan, Visie en Missie

In 2013 besloten twee acteurs/schrijvers/theatermakers de krachten te bundelen en een voorstelling te maken over hun gemeenschappelijke interesse voor de positie van vrouwen en feminisme. De ministerspost voor emancipatie was net opgeheven omdat het idee heerste dat deze ‘voltooid’ was. Drie maanden na de première barstte Me-Too los. Het feminisme ging een nieuwe golf in en de voorstelling ging twee keer in reprise omdat deze ineens zo angstaanjagend ‘actueel’ was. Door de tijdsgeest en de enorme hoeveelheid materiaal die haar research had opgeleverd besloot Waal en Wind de voorstelling uit te breiden tot een drieluik en de samenwerking tot een theatercollectief met lange termijn doelen, een toekomstvisie en een eigen stichting.

Waal en Wind heeft inmiddels een eigen stijl die ze willen voortzetten en doorontwikkelen. Deze kenmerkt zich door veel fantasie, humor, zelfspot, genrewisselingen, scherpe teksten en een uitgesproken vormgeving. De voorstellingen zijn maatschappelijk geëngageerd, waarbij actuele thema’s van een historische en persoonlijke context worden voorzien, gefundeerd door een grondig onderzoeksproces. Dit leidt tot inhoudelijk sterke en gelaagde voorstellingen die door de lichtvoetige vorm, de muzikaliteit en het ritme een hoop energie genereren bij het publiek.

Stichting Waal en Wind hanteert hierbij haar vrouwelijke blik en heeft als missie gender stereotyperingen los te weken, samen te werken met zoveel mogelijk mensen om naar nieuwe machtsstructuren te zoeken, ongelijkheid aan het licht te brengen en haar publiek alert te houden voor het kwijtraken van verworven vrijheden.

 

Sterkten en Zwakten

Door het maken van twee voorstellingen (Holy F 2016 en Mama Marlene 2020) en het maken van een eigen podcastserie (De Mamacast) onder de vleugels van Rudolphi Producties heeft Waal en Wind de nodige ervaring opgedaan. Er is een hechte betrouwbare samenwerking, die zich nog altijd doorontwikkelt. Daarnaast is er door eerder werk reeds een breed netwerk gecreëerd, waar ze nu op kan bouwen en haar culturele uitingen aan kan tonen.

 

Overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen en een prognose.

Na twee producties onder de vleugels van Via Rudolphi Producties te hebben gemaakt, is Waal en Wind nu verzelfstandigd. Vanaf de eerste voorstelling Holy F is er met elkaar afgesproken deze drietrapsraket te willen hanteren, waarin Waal en Wind na twee voorstellingen een stichting zou worden. Bij de voorstellingen zal er steeds naar een co-producent gezocht worden. Via Rudolphi zal bij de eerstkomende producties de partner blijven, Waal en Wind is hoofdproducent. De financiële bijdrage van Via Rudolphi Producties aan in ieder geval de eerstkomende voorstelling is stevig en daarnaast dragen zij gekapitaliseerd bij voor onder andere de fondsenwerving, de creatief producent van de podcast en de bureauwerkzaamheden. De stichting werkt met een groot aantal private fondsen om de voorstellingen te realiseren. Organisaties als Fonds21, Stichting Melanie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Lira, Stichting Vrouwen Voor Vrouwen en DigitALL dragen bij aan de producties. Daarnaast krijgt de stichting incidentele ondersteuning van publieke fondsen, zoals het Fonds PodiumKunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Ook genereert de stichting inkomsten met de voorstellingen. De publieksinkomsten dekken ongeveer 20% van de projectbegroting. Ze slaagt erin door deze constructie voldoende financiering te vergaren voor het dekken van de kosten en het realiseren van goed opdrachtgeverschap. De ingezamelde gelden worden besteed aan de voorbereiding en uitvoering van de voorstellingen en projecten. Waal en Wind werkt met een klein artistiek team. Ook schrijven en spelen zij de voorstellingen en andere culturele uitingen zelf, waardoor de kosten relatief laag blijven. Er werken een scenograaf en lichtontwerper mee en een (eind)regisseur is alleen aanwezig in de eindfase van een productie. Het geld wordt besteed aan alle projectmedewerkers (o.a. licht-, geluid-, decor- en kostuumontwerpers, dramaturgen, een productieleider, technici en actrices), kostuums, decor, repetitieruimtes, techniek, reis en verblijf, de marketing en PR, administratie en verzekeringen. De honoraria zijn een directe dan wel indirecte afgeleide van de CAO Theater & Dans. De eerste jaarrekening van de stichting zal april 2023 verschijnen, omdat Waal en Wind dan het eerste fiscale jaar achter de rug heeft.

 

Bestuur/ Code Governance Cultuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter Marieke de Kleine (advocaat/rechter in opleiding), penningmeester Marie-Anne Rudolphi (gepensioneerd theaterproducent) en secretaris Jens van Tricht (directeur Stichting Emancipator). De stichting volgt de Code Governance Cultuur op. De bestuursleden vergaderen onbezoldigd, bevinden zich niet in een situatie van belangenverstrengeling en er is een rooster van aftreden.

 

Team en kantoor

Stichting Waal en Wind wordt geleid door Eva Marie de Waal en Sophie van Winden. Zij wordt als kleine stichting bijgestaan door de producent Via Rudolphi Theaterzaken. Een bureau dat kan bogen op jarenlange ervaring met productionele ondersteuning, fondsenwerving, verkoop en de financiële huishouding m.b.t. zowel medewerkers als theaters. In het komende jaar wil Waal en Wind een zakelijk leider werven die in de toekomst vast betrokken is bij het team en kantoor. Tot die tijd betrekken zij een freelance productieleider voor de verschillende projecten.

 

Doelgroep

Waal en Wind begint na twee voorstellingen en een podcastserie met alle daarbij behorende publiciteit een eigen publiek op te bouwen. Het feit dat Holy F het eerste deel was van een drieluik, zorgde ervoor dat mensen benieuwd waren naar het vervolg. De onderwerpen die Waal en Wind aangaat, zijn actueel, universeel en persoonlijk. Daarom zijn de voorstellingen en andere culturele uitingen ook interessant voor meerdere doelgroepen. Het liefst ziet zij een goed gevulde zaal met jong en oud, uit verschillende lagen van de bevolking en gaat hier ook actief naar op zoek. Vastgeroeste genderstereotyperingen of ongelijkheden vind je terug bij iedereen en het alert houden van mensen om geen verworvenheden kwijt te raken, blijft dan ook urgent. Feminisme leeft nu meer dan toen Waal en Wind aan deel 1 begon en hierdoor kan er op basis van dit onderwerp alleen al veel mensen worden aangesproken. Tegelijkertijd blijft Waal en Wind ook de mensen die al bekend zijn met het onderwerp boeien door zich te richten op de oorsprong en het historisch kader van een actueel dilemma en daarmee weg te blijven van de waan van de dag. Ook mensen die een brede maatschappelijke interesse hebben, kunnen worden aangesproken omdat de onderwerpen die gekozen worden, niet alleen feministisch maar maatschappelijk geëngageerd zijn. Door het maken van podcasts en het meedoen aan debatten wordt de doelgroep die in het theater wordt bereikt, verbreed.

 

Activiteiten januari 2022 – januari 2026

Podcastserie: Eigentlich

Een podcastserie in aanloop naar de voorstelling Eigentlich bin ich ganz anders aber ich komme so selten dazu. In deze 5 delige podcastserie onderzoekt Waal en Wind de verschillende thema’s die in de voorstelling aan bod zullen komen. Er komen afleveringen over Toxic Femininity, Abortus, Grensoverschrijdend gedrag en verkrachtingscultuur, Heksenvervolgingen en online haat en over wappies, wokies en polarisatie. Voor alle afleveringen interviewen Sophie en Eva Marie los van elkaar twee verschillende gasten en gaan aan de hand van interviewfragmenten met elkaar in gesprek.

 

Theatervoorstelling Eigentlich bin ich gans anders aber ich komme so selten dazu.

Een voorstelling over het begin van genderongelijkheid, waarin Waal en Wind via de geschiedenis probeert handvatten te zoeken voor genderongelijkheid in de wereld van nu. De voorstelling is het laatste deel van haar drieluik over feminisme. In dit sluitstuk zal via de uitwassen van genderstereotyperingen toegewerkt worden naar het hedendaagse gepolariseerde debat en zal worden gezocht naar een uitweg via gezamenlijkheid in plaats van verdeeldheid.

 

Jeugdvoorstelling Holy F

Na de succesvolle volwassen versie van Holy F over 150 jaar feminisme wil Waal en Wind deze voorstelling naar een jonger publiek gaan brengen in de vorm van een tournee langs scholen en jeugdtheaters.

 

Jeugdvoorstelling Dieren Eten

Een jongerenvoorstelling over het consumeren van dieren. Ontstaan vanuit een fascinatie voor de vleesindustrie en het gegeven dat de helft van het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd wordt geconsumeerd door dieren die worden gefokt voor consumptie.

 

Verzelfstandiging als gezelschap.

De komende jaren staan ook in het teken van verdere verzelfstandiging van Waal en Wind. De stichting wil haar bezigheden uitbreiden, interessante samenwerkingsverbanden zoeken en steeds meer een eigen plek innemen in het bestaande aanbod.

 

Info & boekingen: info@viarudolphi.nl

© Copyright 2023 - Waal en Wind